Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม/จดหมายข่าว
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนที่ภาษี/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การปกครองท้องถิ่น (ITA)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 (ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด) โครงการจั... (13 มี.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จัง... (06 ก.พ. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (03 ม.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (03 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (08 ธ.ค. 2565)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริม... (02 ธ.ค. 2565)
จดหมายข่าวภาษี 11 พ.ย.2565 (03 พ.ย. 2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (12 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (03 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านไลน์กลุ่มขององค์การบริหารส่วนตำบลเ... (30 ก.ย. 2565)
รายงานผลการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่าน facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง (30 ก.ย. 2565)
ทะเบียนพันธุ์ไม้ที่อนุรักษ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นฯในเขตพื้นที่ อบต.เสริ... (01 ก.ย. 2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (07 ก.ค. 2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (07 เม.ย. 2565)
เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตร (23 มี.ค. 2565)
รายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประม... (25 ก.พ. 2565)
กิจกรรมการเต้นเอโรบิกกลุ่มสตรีกลุ่มเสริมกลาง (12 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (03 ก.พ. 2565)
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกอ... (01 ก.พ. 2565)
ข้อมูลสนามกีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง (29 ม.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการออกหน่วยบริการเคลื... (27 มี.ค. 2566)  

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประส... (21 มี.ค. 2566)  

การสำรวจความเสียหายของบ้า... (17 มี.ค. 2566)  

การประชาสัมพันธ์แหล่งท่อง... (23 ก.พ. 2566)

กิจกรรมการบริหารจัดการเชื... (17 ก.พ. 2566)

การรณรงค์เชิญชวนชาวตำบลเส... (26 ธ.ค. 2565)

ประมวลภาพการเลือกตั้งสมาช... (25 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียร... (06 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (05 ธ.ค. 2565)

ประมวลภาพกิจกรรมการรับสมั... (18 พ.ย. 2565)

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ด... (03 พ.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน... (11 ต.ค. 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (29 เม.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยร... (05 เม.ย. 2565)

ประชาสัมพันธ์ โค้ดแบบประเ... (01 มี.ค. 2565)

งดให้ งดรับ ของขวัญ (No G... (22 ก.พ. 2565)

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินแ... (20 ธ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชาว ... (22 พ.ย. 2564)

ขอเชิญชวนชาวตำบลเสริมกลาง... (10 พ.ย. 2564)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ทางอ... (08 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 (10 ก.พ. 2566)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 (09 ม.ค. 2566)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 6 บ้า... (22 ธ.ค. 2565)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 3 บ้า... (22 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (09 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันโป่ง หม... (06 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านฮ่องฮี หมู... (06 ธ.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 (08 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (28 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (27 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เสริมกลาง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดจัดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ... (17 ต.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เสริมกลาง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดจัดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ... (19 ก.ค. 2565)
ประกาศ อบต.เสริมกลาง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดจัดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ... (19 เม.ย. 2565)
ประกาศ อบต.เสริมกลาง เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดจัดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ... (10 ม.ค. 2565)
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 (08 ต.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 (04 ก.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 (05 ส.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 (08 ก.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 (04 มิ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 (05 พ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลเสริมกลาง
ที่ตั้ง : เลขที่ 369 หมู่ที่ 5  ตำบลเสริมกลาง  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์  52210
โทรศัพท์ : 054-835101 แฟกซ์ : 054-835101 ต่อ 18  E-mail : saraban@soemklang.go.th

เฟซบุค : อบต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
เว็บไซต์ : www.soemklang.go.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล